Hallo Kitti


Aastaringsed tunnid

Lasteaiale ja põhikooli I astmele
Johannes Mikkeli muuseumi püsiekspositsioonis

Tunni eesmärgiks on õpilastele tuttava tegelase kaudu teha selgeks loominguga tihedalt seotud mõisted nagu originaal, koopia, jäljendus ja võltsing. Hello Kittyt teiste sarnaste tegelastega võrreldes tekib lastel mõistetest arusaadavam pilt ja nii on hõlpsam sukelduda Johannes Mikkeli kunstikogu vahele. Uuritakse, kas kunsti puhul on eelmainitud mõisted samasuguse tähendusega kui meile tuntud tegelase puhul. Iga uus mõiste kinnistatakse liikumist, loomingulisust või mõtlemist nõudva mänguga.

Lõpuks saab igaüks teha Hello Kitty jäljenduse. Õpilased tutvustavad kaaslastele uue nime saanud tegelast, tuues välja ka tema hobid ning lemmiktegevused.

Muuseumitunnis lõimuvad riiklike õppekavade liikumise, keel ja kõne ning kunsti valdkonna eesmärgid ja sotsiaalsed oskused ning kunsti- ja eesti keele õpiväljundid.

Noorem õpilane:

  • Teab, mis on originaal, koopia, jäljendus ja võltsing.
  • Suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda .
  • Rühmitab esemeid ja nähtusi erinevate tunnuste alusel.
  • Tunneb mängust rõõmu ning on suuteline mängule keskenduma ja sellest eesmärgipäraselt õppima.

Vanem õpilane:

  • Oskab võrrelda koopiat, võltsingut, originaali ja jäljendust ning suudab juurde tuua endapoolseid näiteid.
  • Teab, kuidas võib originaalist saada võltsing ning miks tehakse koopiaid.
  • Leiab ümbritseva vaatlemisel erinevaid detaile, objekte, nendevahelisi seoseid ja erinevusi.