Vägi ja valu

Näitusel „Vägi ja valu. Teosed Margus Punabi kogust“
15.10.2016 – märts 2017

Margus Punab on kunstikollektsionäär ja ühtlasi meestearsti eriala rajaja Eestis.

Räägitakse meestest, meheks olemisest ja nende salapärasest väest. Tutvutakse portreedega ja vaadatakse, kui erinevalt võib mehi kujutada ning mida on tehtud, et esile tuua nende tõeline olemus.

Tunni keskseks osaks on juhtumianalüüs, mille abil tuleb välja teostel olevate isikute sisemaailm. Endale saadakse võimalikud näitusel olevate inimeste kohta käivad lood. Tuleb otsuste, lahenduste, vastutuse ja tagajärgede aeg. Läbi juhtumite arutleme identiteedi, eelarvamuste, soostereotüüpse suhtumise, riskikäitumise, sotsiaalse tervise, üldinimlike väärtuste ja õigluse üle.

Muuseumitund lõimub nii kunsti- inimese- kui ühiskonnaõpetuse ainekavaga.

Õpilane

  • kirjeldab viise, kuidas luua ning säilitada mõistvaid, toetavaid ja lähedasi suhteid sotsiaalse tervise kontekstis
  • demonstreerib õpisituatsioonis tõhusaid konfliktide lahendamise viise
  • selgitab soorollide ja soostereotüüpide mõju inimese käitumisele ning tervisele
  • arendab oskust asetada end kellegi teise olukorda ajastut arvestades
  • toob näiteid inimese võimaluste kohta ise oma eluteed kujundada ning mõistab enda vastutust oma eluteed kujundades